( Έληξε) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών του τμήματος Γ΄ Ηλικίας του Κ.Ο.ΔΗ.Π.

Ημερομηνία ανάρτησης : 05-07-2024

Ανακοίνωση πρόσληψης : Λήψη αρχείου

Αίτηση πρωτοκόλλου : Λήψη αρχείου

Υπεύθυνη Δήλωση (κώλυμα) : Λήψη αρχείου

Υπεύθυνη Δήλωση (υγεία) : Λήψη αρχείου

Υπεύθυνη Δήλωση (εργασία εντός 12μηνου) : Λήψη αρχείου

Σημείωση: Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή να έχουν εκδοθεί από την εφαρμογή gov.gr.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ (ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές) και τα σχετικά δικαιολογητικά από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/07/2024 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 08/07/2024 (ώρα 14.00)

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο

στα γραφεία (ισόγειο) του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» Γούναρη 76, Πάτρα κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες.
Λόγω της επείγουσας διαδικασίας, του μικρού διαστήματος απασχόλησης και του Σαββατοκύριακου, που μεσολαβεί, δε θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μέσω ταχυδρομείου.

Επιπροσθέτως δίνεται η δυνατότητα να υποβληθεί ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ (ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές) και τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ms.kodip@gmail.com, από την Παρασκευή 05/07/2024 έως και την Δευτέρα 08/07/2024 και ως ώρα αποστολής 23.59 μ.μ.