( Έληξε) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση των αναγκών του 5ου και 6ου Θερινού – 2024

Ημερομηνία ανάρτησης : 04-07-2024

Ανακοίνωση πρόσληψης : Λήψη αρχείου

Αίτηση πρωτοκόλλου : Λήψη αρχείου

Υπεύθυνη Δήλωση (κώλυμα) : Λήψη αρχείου

Υπεύθυνη Δήλωση (υγεία) : Λήψη αρχείου

Υπεύθυνη Δήλωση (εργασία εντός 12μηνου) : Λήψη αρχείου

Σημείωση: Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή να έχουν εκδοθεί από την εφαρμογή gov.gr.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ (ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές) και τα σχετικά δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο

στα γραφεία (ισόγειο) του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» Γούναρη 76, Πάτρα κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από την Πέμπτη 04/07/2024 έως και την Παρασκευή 05/07/2024 και ώρα 12:00.