( Έληξε) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2022 : κατεβάστε εδώ

Παράρτημα Ανακοίνωσης : κατεβάστε εδώ

Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΠΕ/ΤΕ : κατεβάστε εδώ

Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΔΕ/ΥΕ : κατεβάστε εδώ

Παράρτημα Η/Υ : κατεβάστε εδώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Δευτέρα 19/12/2022  έως και 28/12/2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,

στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24 Πάτρα, υπόψη κας Ψαρρού Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 2610-390961 – 2610-390964).

Λεπτομερείς πληροφορίες στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2022 και στα παραρτήματα.