( Έληξε) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού σε Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του ΚΟΔΗΠ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Πάτρα, 05-06-2024

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 : Λήψη αρχείου

Παράρτημα Ανακοίνωσης ΣΟΧ : Λήψη αρχείου

Παράρτημα γνώσης Η/Υ : Λήψη αρχείου

Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ : Λήψη αρχείου

Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ : Λήψη αρχείου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Πέμπτη 06/06/2024  έως και Δευτέρα 17/06/2024 ώρα 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,

στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» , Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24 Πάτρα, υπόψη κας Ψαρρού Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 2614400660 και 2614400661).

Λεπτομερείς πληροφορίες στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 και στα παραρτήματα.