ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (19-2-2021)

2ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

101. Πίνακας κατάταξης ΠΕ Παιδαγωγών : κατεβάστε εδώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 26-01-2021

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

101. Πίνακας κατάταξης ΠΕ Παιδαγωγών : κατεβάστε εδώ

Πίνακας αποκλειομένων : κατεβάστε εδώ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.

H ένσταση υποβάλλεται στην υπηρεσία μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prokiriksi.kenkoinot.patras@gmail.com)