Συνδέσεις

Ν.Π.Δ.Δ.
Κ.Ο.ΔΗ.Π.

Δήμος
Πατρέων

Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας

Ευρωπαϊκή
Ένωση

ΕΣΠΑ
2014-2020

Εναρμόνιση Οικογ.
και Επαγγ. Ζωής
2021-2022

Πρόγραμμα
Οικ. Στήριξης
2021-2022

Αφίσα
Κ.Ο.ΔΗ.Π.

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
"Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού"