Αιτήσεις για τη συμμετοχή παιδιών στα Θερινά ΚΔΑΠ
του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων 2023

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα Θερινά ΚΔΑΠ 2022 έληξε.

Ανακοίνωση εγγραφών (κατεβάστε εδώ)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Έληξε 

Διαδικασία για την  υποβολή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ αιτήσεων: Συγκεντρώνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα καταθέτετε (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) στην Αγορά Αργύρη – Αγίου Ανδρέου 12 (ώρες: 8.30-13.30) – Τηλ.:2610 433210 

Οδηγίες προς τους γονείς (κατεβάστε εδώ)

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610 221450 ή 2610 390972

Περίοδοι λειτουργίας των Θερινών ΚΔΑΠ:

 • 1η περίοδος (21/06/2023 έως 09/07/2023)
 • 2η περίοδος (10/07/2023 έως 26/07/2023)
 • 3η περίοδος (27/07/2023 έως 11/08/2023)

Δρομολόγια των Θερινών ΚΔΑΠ:

 • 5ο Θερινό ΚΔΑΠ – ΠΛΑΖ (κατεβάστε εδώ)
 • 6ο Θερινό ΚΔΑΠ – ΡΟΪΤΙΚΑ (κατεβάστε εδώ)

Δικαιούχοι : παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 01/01/2010 έως και 31/12/2015

 

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά:

 • ENTYΠΟ 1: Αίτηση Γονέα- Κηδεμόνα (κατεβάστε εδώ)
 • ENTYΠΟ 2: Κατάσταση υγείας παιδιού – συμπληρωμένη από Παιδίατρο (κατεβάστε εδώ)
 • ENTYΠΟ 3: Έντυπο Συναίνεσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (κατεβάστε εδώ)
 • ENTYΠΟ 4: Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα- Κηδεμόνα (κατεβάστε εδώ) – θα πρέπει να φέρει βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από την εφαρμογή gov.gr
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: όπου θα εμφανίζεται απαραιτήτως το παιδί, για το οποίο γίνεται η αίτηση και φυσικά θα επιβεβαιώνεται η κατάσταση της οικογένειας (πολύτεκνη οικογένεια, τρίτεκνη  οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια).
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού Έτους 2021 (σε περίπτωση ξεχωριστών εκκαθαριστικών σημειωμάτων προσκομίζονται και των δύο συζύγων) ή για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη, βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

 

Δικαιολογητικά (ανά περίπτωση):

(αφορούν και τους 2 γονείς προκειμένου να μοριοδοτηθούν)

 • ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Βεβαίωση ανεργίας , όχι παλαιότερης των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 • ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Αντίγραφο δια ζευκτήριου  (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Αντίγραφο της αίτησης διαζυγίου ή Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση ή Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού.(Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών).
 • ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ ΓΟΝΕΑΣ: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 • ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφραση του (αν δεν είναι με λατινική γραφή) και Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.
 • ΓΟΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ή ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ: Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου
 • ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: Βεβαίωση από το Στρατό
 • ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής υπηρεσίας σε ισχύ
 • ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚNΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ: Σύμφωνα με το αρθ. 3 του Ν3454/2006 ως τρίτεκνοι ορίζονται γονείς ή ο γονέας που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες
  τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους
  .

 

Μοριοδότηση αιτήσεων:

 • η μοριοδότηση θα γίνει εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 Α) Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις (30 μόρια)

 • Μέλος της οικογένειας με αναπηρία ίση και άνω του 67%, που να αποδεικνύονται με βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και να είναι σε ισχύ
 • Γονέας που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
 • Γονέας φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α΄ κύκλου σπουδών- έως 24 ετών).
 • Παιδιά ανέργων γονιών (και οι δύο)
 • Γονέας φυλακισμένος
 • Παιδιά που γονείς ή αδέλφια είναι σε ομάδα απεξάρτησης από ουσίες.

 Β) Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις (10 μόρια)         

 • Μέλος της οικογένειας με ποσοστό αναπηρίας κάτω του 67% ή χρόνιο νόσημα που να αποδεικνύονται με βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και να είναι σε ισχύ
 • Άνεργος γονέας (ένας )

 Γ) Αριθμός ανήλικων τέκνων               

 • 1 παιδί     (5 μόρια)
 • 2 παιδιά (15 μόρια)                                                               
 • 3 παιδιά (30 μόρια)                                   

 Δ) Οικογενειακό Εισόδημα         

 • Έως 10.000 €       (40 μόρια)
 • 10.001-15.000 €   (25 μόρια)
 • 15.001-25.000 €   (20 μόρια)
 • 25.001-35.000 €   (15 μόρια)
 • 35.001-45.000 €   (10 μόρια)
 • 45.001 € και άνω   (2 μόρια)

 Ε) Δημοτικοί Υπάλληλοι (10 μόρια)                   

 ΣΤ) Ωφελούμενα παιδιά Δημοτικών ΚΔΑΠ (Για Γ΄ περίοδο) (30 μόρια)

Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγείται: 

 •     α) αριθμός παιδιών και αν υπάρχει ισοβαθμία
 •     β) το μικρότερο εισόδημα
 •     γ) και αν υπάρχει εκ νέου ισοβαθμία θα πραγματοποιείται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.

Εξαιρούνται από την μοριοδότηση και εγγράφονται  κατά προτεραιότητα :

 • Ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς
 • Παιδιά πολυτέκνων (4 και άνω ανήλικα)
 • Παιδιά στα οποία παρουσιάζεται ξαφνική αλλαγή της οικογενειακής τους κατάστασης (θάνατος, σοβαρή ασθένεια, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας γυναικών ή άλλων καταστάσεων που βεβαιώνονται από κοινωνική έρευνα, παιδιά υποστηριζόμενων του Παρ/μος ΡΟΜΑ του ΚΟΔΗΠ).
 • Μονογονεϊκές οικογένειες(άγαμες μητέρες, διαζευγμένοι, κηδεμόνες σε βεβαιωμένη διάσταση)με εισόδημα κάτω των 30.000 ευρώ.
 • Ανήλικα παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχο γονέα με οποιαδήποτε τρόπο
 • Επιπροσθέτως εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας παιδιά ιδρυμάτων της πόλης μας ή παιδιά οικογενειών υποστηριζόμενων του Παρ/μος Ρομά του ΚΟΔΗΠ