ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ 2021

Ανακοίνωση (κατεβάστε εδώ)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

 • από τη Δευτέρα 10-5-2021 έως και τη Κυριακή 6-6-2021 ώρα 23.59

Περίοδοι λειτουργίας των Θερινών ΚΔΑΠ:

 • 1η περίοδος (01.07.2021 – 15.07.2021)
 • 2η περίοδος (16.07.2021 – 30.07.2021)
 • 3η περίοδος (02.08.2021 – 13.08.2021)

Δρομολόγια των Θερινών ΚΔΑΠ

 • 5ο Θερινό ΚΔΑΠ (κατεβάστε εδώ)
 • 6ο Θερινό ΚΔΑΠ (κατεβάστε εδώ)

Δικαιούχοι :

•  παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2008 έως και 31/12/2013 

Διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων:

 1. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής πατώντας στον σύνδεσμο : Ηλεκτρονική Αίτηση
 2. Αποστείλετε στο email: kataskinosipatras@gmail.com τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα και ευκρινή αντίγραφα) ώστε να μοριοδοτηθείτε για αυτά που δηλώσατε στην ηλεκτρονική αίτηση μέχρι και τη Κυριακή 6-6-2021 (ώρα 23.59)

Οδηγίες προς τους γονείς (κατεβάστε εδώ)

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610 221450

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά:

 • ENTYΠΟ 1: Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα- Κηδεμόνα (κατεβάστε εδώ)
 • ENTYΠΟ 2: Κατάσταση υγείας παιδιού – συμπληρωμένη από Παιδίατρο (κατεβάστε εδώ)
 • ENTYΠΟ 3: Έντυπο Συναίνεσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (κατεβάστε εδώ)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: όπου θα εμφανίζεται απαραιτήτως το παιδί, για το οποίο γίνεται η αίτηση και φυσικά θα επιβεβαιώνεται η κατάσταση της οικογένειας (πολύτεκνη οικογένεια, τρίτεκνη  οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια).
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού Έτους 2019 (σε περίπτωση ξεχωριστών εκκαθαριστικών σημειωμάτων προσκομίζονται και των δύο συζύγων).

Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη, βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

Δικαιολογητικά (ανά περίπτωση):

(αφορούν και τους 2 γονείς προκειμένου να μοριοδοτηθούν)

 • ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Βεβαίωση ανεργίας , όχι παλαιότερης των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 • ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Αντίγραφο δια ζευκτήριου  (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Αντίγραφο της αίτησης διαζυγίου ή Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση ή Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού.(Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών).
 • ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ ΓΟΝΕΑΣ: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 • ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφραση του (αν δεν είναι με λατινική γραφή) και Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.
 • ΓΟΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ή ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ: Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου
 • ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: Βεβαίωση από το Στρατό
 • ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής υπηρεσίας σε ισχύ

Μοριοδότηση αιτήσεων:

 • η μοριοδότηση θα γίνει εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όσα δηλωθούν στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής

Α) Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις (30 μόρια)

 • Μέλος της οικογένειας με αναπηρία ίση και άνω του 67%, που να αποδεικνύονται με βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και να είναι σε ισχύ
 • Γονέας που υπηρετεί  τη στρατιωτική του θητεία.
 • Γονέας φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α΄ κύκλου σπουδών- έως 24 ετών).
 • Παιδιά ανέργων γονιών(και οι δύο)
 • Γονέας φυλακισμένος
 •  Παιδιά που γονείς ή αδέλφια είναι σε ομάδα απεξάρτησης από ουσίες.

  Β) Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις (10 μόρια)           

 • Μέλος της οικογένειας με ποσοστό αναπηρίας κάτω του 67% ή χρόνιο νόσημα που να αποδεικνύονται με βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και να είναι σε ισχύ
 • Άνεργος γονέας (ένας )

    Γ) Αριθμός ανήλικων τέκνων               

 • 1 παιδί     (5 μόρια)
 • 2 παιδιά   (15 μόρια)                                                                        
 • 3 παιδιά   (30 μόρια)        

    Δ) Οικογενειακό Εισόδημα   

 • Έως 10.000 €         (40 μόρια)
 • 10.001-15.000 €     (25 μόρια)
 • 15.001-25.000 €     (20 μόρια)
 • 25.001-35.000 €     (15 μόρια)
 • 35.001-45.000 €     (10 μόρια)
 • 45.001 € και άνω    (2 μόρια)

    Ε) Δημοτικοί Υπάλληλοι (10 μόρια)                   

Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγείται: 

 1. αριθμός παιδιών και αν υπάρχει ισοβαθμία
 2. το μικρότερο εισόδημα
 3. και αν υπάρχει εκ νέου ισοβαθμία θα πραγματοποιείται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.

Εξαιρούνται από την μοριοδότηση και εγγράφονται  κατά προτεραιότητα :

 • Μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες, διαζευγμένοι, κηδεμόνες σε βεβαιωμένη διάσταση) 
 • Ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς
 • Παιδιά πολυτέκνων (4 και άνω ανήλικα)
 • Παιδιά  στα οποία παρουσιάζεται ξαφνική αλλαγή της οικογενειακής τους κατάστασης (θάνατος, σοβαρή ασθένεια, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας γυναικών ή άλλων καταστάσεων που βεβαιώνονται από κοινωνική έρευνα)