Αιτήσεις για τη συμμετοχή παιδιών στα Θερινά ΚΔΑΠ
του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων 2024

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα Θερινά ΚΔΑΠ 2022 έληξε.

Ανακοίνωση : (Λήψη αρχείου)

Δικαίωμα συμμετοχής : παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 1-1-2011 έως 31-12-2016

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων : Από Τρίτη 07-05-2024 έως και Πέμπτη 06-06-2024 (Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα εξετασθούν εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.)

Διαδικασία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων : Πρέπει να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή και στην συνέχεια να πατήσετε το κουμπί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Στο email που θα καταχωρήσετε θα σταλεί αποδεικτικό υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. (σε περίπτωση που δεν λάβετε το αποδεικτικό email θα πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας email στο: therinakdap.kodip@gmail.com αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του παιδιού για το οποίο έγινε η αίτηση)

Τηλέφωνο (ΜΟΝΟ για την περίοδο των αιτήσεων) : 2610433210

Οδηγίες προς τους γονείς (Λήψη αρχείου)

Περίοδοι λειτουργίας των Θερινών ΚΔΑΠ :

 • 1η περίοδος (25-06-2024 έως 10-07-2024)
 • 2η περίοδος (11-07-2024 έως 26-07-2024)
 • 3η περίοδος (29-07-2024 έως 14-08-2024)

Δρομολόγια των Θερινών ΚΔΑΠ : 

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά :

 • Κατάσταση υγείας παιδιού – συμπληρωμένη από Παιδίατρο (Λήψη αρχείου)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης : όπου θα εμφανίζεται απαραιτήτως το παιδί, για το οποίο γίνεται η αίτηση και φυσικά θα επιβεβαιώνεται η κατάσταση της οικογένειας (πολύτεκνη οικογένεια, τρίτεκνη  οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια).
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα: Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού Έτους 2022 (σε περίπτωση ξεχωριστών εκκαθαριστικών σημειωμάτων προσκομίζονται και των δύο συζύγων) ή για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη, βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

Δικαιολογητικά (ανά περίπτωση) :

(αφορούν και τους 2 γονείς προκειμένου να μοριοδοτηθούν)

 • Ανεργία: Βεβαίωση ανεργίας , όχι παλαιότερης των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
 • Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • Ανάδοχοι γονείς: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την αναδοχή.
 • Γονείς σε διάσταση: Αντίγραφο της αίτησης διαζυγίου ή Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση ή Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού. (Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών).
 • Τρίτεκνη οικογένεια: Σύμφωνα με το αρθ. 3 του Ν34S4/2006 ως τρίτεκνοι ορίζονται γονείς ή ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
 • Αποβιώσας γονέας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 • Μέλος οικογένειας σε ομάδα απεξάρτησης από Εξαρτησιογόνες ουσίες: Βεβαίωση από δομή Εγκεκριμένου Φορέα Απεξάρτησης από Εξαρτησιογόνες Ουσίες.
 • Φυλακισμένος γονέας :Πιστοποιητικό από κατάστημα κράτησης.
 • Αλλοδαποί γονείς: Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφραση του (αν δεν είναι με λατινική γραφή) και Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.
 • Γονέας φοιτητής ή σπουδαστής Α’ κύκλου: Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου.
 • Γονέας που εκτίει στρατιωτική θητεία: Βεβαίωση από το Στρατό.
 • Γονέας Δημοτικός Υπάλληλος του Δήμου Πατρέων: Βεβαίωση από την υπηρεσία του Δήμου Πατρέων.
 • Αναπηρία μέλους της οικογένειας : Για την απόδειξη της ιδιότητας του ατόμου με ποσοστό αναπηρίας: Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας ή
  Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής υπηρεσίας και να είναι σε ισχύ.


 

Μοριοδότηση αιτήσεων : (η μοριοδότηση θα γίνει εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά)

Α) Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις (30 μόρια)

 • Μέλος της οικογένειας με αναπηρία ίση και άνω του 67%, που να αποδεικνύονται με βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και να είναι σε ισχύ
 • Γονέας που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
 • Γονέας φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α΄ κύκλου σπουδών- έως 24 ετών).
 • Παιδιά ανέργων γονιών (και οι δύο γονείς)
 • Γονέας φυλακισμένος
 • Παιδιά που γονείς ή αδέλφια είναι σε ομάδα απεξάρτησης από ουσίες.

 Β) Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις (10 μόρια)         

 • Μέλος της οικογένειας με ποσοστό αναπηρίας κάτω του 67% ή χρόνιο νόσημα που να αποδεικνύονται με βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και να είναι σε ισχύ
 • Άνεργος γονέας (μόνο ο ένας από τους δύο γονείς)

 Γ) Αριθμός ανήλικων τέκνων               

 • 1 παιδί      (5 μόρια)
 • 2 παιδιά  (15 μόρια)                                                               
 • 3 παιδιά  (30 μόρια)                                   

 Δ) Οικογενειακό Εισόδημα         

 • Έως 10.000 €       (40 μόρια)
 • 10.001-15.000 €   (25 μόρια)
 • 15.001-25.000 €   (20 μόρια)
 • 25.001-35.000 €   (15 μόρια)
 • 35.001-45.000 €   (10 μόρια)
 • 45.001 € και άνω   (2 μόρια)

 Ε) Γονέας δημοτικός υπάλληλος (10 μόρια)                   

Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγείται: 

 •     α) αριθμός παιδιών και αν υπάρχει ισοβαθμία
 •     β) το μικρότερο εισόδημα
 •     γ) και αν υπάρχει εκ νέου ισοβαθμία θα πραγματοποιείται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.

Εξαιρούνται από την μοριοδότηση και εγγράφονται  κατά προτεραιότητα :

 • Ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς
 • Παιδιά πολυτέκνων(4 και άνω ανήλικα)
 • Παιδιά στα οποία παρουσιάζεται ξαφνική αλλαγή της οικογενειακής τους κατάστασης (θάνατος, σοβαρή ασθένεια, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας γυναικών ή άλλων καταστάσεων που βεβαιώνονται από κοινωνική έρευνα.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες, διαζευγμένοι, κηδεμόνες σε βεβαιωμένη διάσταση) με εισόδημα κάτω των 30.000 ευρώ.
 • Ανήλικα παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχο γονέα με οποιαδήποτε τρόπο
 • Επιπροσθέτως εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας παιδιά ιδρυμάτων της πόλης μας ή παιδιά οικογενειών υποστηριζόμενων του Παρ/μος Ρομά του ΚΟΔΗΠ (ΑΔΑ: ΩΓΓΟΟΛΑΟ-ΗΛΨ).
 • Τα ωφελούμενα παιδιά των δημοτικών ΚΔΑΠ που είναι εγγεγραμμένα μέσω του μέσω του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την Γ΄ Περίοδο.