(ΈΛΗΞΕ) – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

(με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής)

Περίληψη Διακήρυξης : Λήψη αρχείου

Διακήρυξη : Λήψη αρχείου

ΤΕΥΔ – έντυπα προσφορών : Λήψη αρχείου

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού : Τρίτη 25/05/2021 (με ώρα λήξης υποβολής 12:00 μ.μ.)