(ΈΛΗΞΕ) – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

(με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής)

Περίληψη Διακήρυξης : Λήψη αρχείου

Διακήρυξη : Λήψη αρχείου

ΤΕΥΔ – έντυπα προσφορών : Λήψη αρχείου

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού : Τρίτη 8/06/2021 (με ώρα λήξης υποβολής 11:00 π.μ.)