ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού σε Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του ΚΟΔΗΠ

με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρίας, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής Περιόδου 2023-2024 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 12-10-2023

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων της ΣΟΧ 3/2023: κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (κωδ. θέσης:100) : κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ΥΕ προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων (κωδ. θέσης:101) : κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης Απορριπτέων : κατεβάστε εδώ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΑΣΕΠ. (πληροφορίες στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023)