ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022

για την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 16-11-2022

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (κωδ.θέσης:101) : κατεβάστε εδώ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους στον διαδικτυακό μας τόπο.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΑΣΕΠ. (πληροφορίες στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022)