ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023

Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΩΘΗΘΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-4-2023

2ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων της ΣΟΧ 1/2023: κατεβάστε εδώ

Ανασυνταγμένος Πίνακας κατάταξης ΔΕ Διαμεσολαβητών (κωδ. θέσης:101) : κατεβάστε εδώ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 23-2-2023

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων της ΣΟΧ 1/2023: κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Διαμεσολαβητών (κωδ. θέσης:101) : κατεβάστε εδώ

Κατά του ανωτέρω πίνακα , επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεως, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΑΣΕΠ. (πληροφορίες στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023)