ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τη Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 1-11-2021

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101) : κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102): κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103) : κατεβάστε εδώ

Πίνακας αποκλειομένων: κατεβάστε εδώ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2021 :
«Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.»