ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” 2018-2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2019

για την πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) ατόμων με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος2018-2019

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

2ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

3ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

4ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

101. Πίνακας κατάταξης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων : κατεβάστε εδώ

102. Πίνακας κατάταξης ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων : κατεβάστε εδώ

103. Πίνακας κατάταξης ΔΕ Μαγείρων : κατεβάστε εδώ

104. Πίνακας κατάταξης ΔΕ Οδηγών : κατεβάστε εδώ

105. Πίνακας κατάταξης ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών : κατεβάστε εδώ

Πίνακας απορριπτέων : κατεβάστε εδώ