( Έληξε) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών του 5ου και 6ου Θερινού ΚΔΑΠ (Ημερήσιες Παιδικές Κατασκηνώσεις).

Ανακοίνωση : κατεβάστε εδώ

Αίτηση πρωτοκόλλου : κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση – κώλυμα : κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση – υγεία : κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση : κατεβάστε εδώ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ (ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές) και τα σχετικά δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία (ισόγειο) του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» Γούναρη 76, Πάτρα κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από την Παρασκευή 10/6/2022 έως και την Τετάρτη 15/6/2022 και ώρα 14:00.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δεν θα γίνουν δεκτές λόγω της έκτακτης ανάγκης και του μικρού χρονικού διαστήματος εργασίας.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με κλήρωση παρουσία της Επιτροπής και μελών του Δ.Σ. του Κ.Ο.ΔΗ.Π χωρίς μοριοδότηση.