ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»)

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο του ΝΠΔΔ Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων – Κ.Ο.ΔΗ.Π.»

Ημερομηνία ανάρτησης : Τρίτη 14-3-2023

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 : κατεβάστε εδώ

Παράρτημα ανακοίνωσης : κατεβάστε εδώ

Έντυπο αίτησης : κατεβάστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι: από 15/3/2023 έως 24/3/2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

είτε αυτοπροσώπως. είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ψαρρού (τηλ. επικοινωνίας: 2614 409978 και 2610 390961,4).