( Έληξε) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 : κατεβάστε εδώ

Παράρτημα ανακοίνωσης ΣΟΧ : κατεβάστε εδώ

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ ΠΕ/ΤΕ : κατεβάστε εδώ

Η υποβολή των αιτήσεων είναι για την από 25/10/2022 έως και 03/11/2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης ΣΟΧ ΠΕ/ΤΕ και να το υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου – Γούναρη 76 ισόγειο
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο γραφείο πρωτοκόλλου – Γούναρη 76 ισόγειο
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ψαρρού (τηλ. επικοινωνίας: 2610 390961 και 2610 390964).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.