ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τις Δομές Αστέγων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 4-5-2022

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

Κύριος πίνακας : κατεβάστε εδώ

Πίνακας επικουρίας : κατεβάστε εδώ