(Έληξε) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΔΗΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΔΗΠ

Ανακοίνωση :         κατεβάστε εδώ

Έντυπο αίτησης :   κατεβάστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail: kodip.do@gmail.com και χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από την Τρίτη 7/04/2020 – ώρα 7.00 πμ έως την Πέμπτη 9/04/2020 – ώρα 10.00 πμ

Αιτήσεις πριν από την Τρίτη 7/04/2020 – ώρα 7.00 πμ και μετά την Πέμπτη 9/04/2020 – ώρα 10.00 πμ θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα αναφοράς αποστολής των, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δεν θα γίνουν δεκτές.