(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 5ου και 6ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΔΑΠ

Ανακοίνωση : κατεβάστε εδώ

Αίτηση πρωτοκόλλου : κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση 1 : κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση 2 : κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση 3 : κατεβάστε εδώ

Οι παραπάνω 3 υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή να έχουν εκδοθεί από την εφαρμογή gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ (ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές) και τα σχετικά δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: kodip.pros@gmail.com

Προθεσμία υποβολής από την Τρίτη 8/6/2021 έως και την Παρασκευή 11/6/2021 και ώρα 2.30 μμ.
Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δεν θα γίνουν δεκτές λόγω της έκτακτης ανάγκης και του μικρού χρονικού διαστήματος εργασίας.