(Έληξε) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΔΗΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος : κατεβάστε εδώ

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : Δευτέρα 23/11/2020 (ώρα 14:00)