ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Περίληψη Διακήρυξης : Λήψη αρχείου

Διακήρυξη : Λήψη αρχείου

ΤΕΥΔ – έντυπα προσφορών : Λήψη αρχείου

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού : 29/12/2020 (ώρα έναρξης υποβολής: 11:30 π.μ και ώρα λήξης υποβολής 12:00 μ.μ.)