ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (11-1-2021)

2ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

101. Πίνακας κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών : κατεβάστε εδώ

103. Πίνακας κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών : κατεβάστε εδώ

104. Πίνακας κατάταξης ΠΕ Κοινωνιολόγων : κατεβάστε εδώ

105. Πίνακας κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού : κατεβάστε εδώ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 27-11-2020

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

101. Πίνακας κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών : κατεβάστε εδώ

102. Πίνακας κατάταξης ΠΕ Ψυχολόγων : κατεβάστε εδώ

103. Πίνακας κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών : κατεβάστε εδώ

104. Πίνακας κατάταξης ΠΕ Κοινωνιολόγων : κατεβάστε εδώ

105. Πίνακας κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού : κατεβάστε εδώ

106. Πίνακας κατάταξης ΤΕ Επισκεπτών Υγείας : κατεβάστε εδώ

107. Πίνακας κατάταξης ΔΕ Διαμεσολαβητών : κατεβάστε εδώ

Πίνακας αποκλειομένων : κατεβάστε εδώ

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους (Η ανάρτηση έγινε 27-11-2020)
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ(20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ(www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία(Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνεται δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.