(Έληξε) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ανακοίνωση : κατεβάστε εδώ

Έντυπο αίτησης : κατεβάστε pdf ή word

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail: ms.kodip@gmail.com και χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα κατά το διάστημα: από την Πέμπτη 3/12/2020– ώρα 7:00 πμ έως και την Δευτέρα 7/12/2020 – ώρα 2:00 μμ.

Αιτήσεις πριν από την Πέμπτη 3/12/2020– ώρα 7:00 πμ και μετά την Δευτέρα 7/12/2020 – ώρα 2:00 μ.μ. θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα αναφοράς αποστολής των αιτήσεων, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δεν θα γίνουν δεκτές.