ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2021 για τη πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρού (με ειδικότητα Παιδιάτρου) με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 13-10-2021

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.
Η ένσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας.