(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λόγω αναστολής καθηκόντων, με τις διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 4820/2021

Ανακοίνωση : κατεβάστε εδώ

Παράρτημα ανακοίνωσης ΣΟΧ : κατεβάστε εδώ

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ : κατεβάστε εδώ

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από Τετάρτη 17/11/2021 έως και Παρασκευή 19/11/2021

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Κατά των αποτελεσμάτων επιτρέπεται στους υποψηφίους να ασκήσουν ένσταση μέσα σε προθεσμία δύο ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία μας ή υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ms.kodip@gmail.com