( Έληξε) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση των αναγκών του 5ου και 6ου Θερινού.

Ημερομηνία ανάρτησης : 31-5-2023

Ανακοίνωση πρόσληψης : Κατεβάστε εδώ

Αίτηση : Κατεβάστε : εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση (κώλυμα) : Κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση (υγεία) : Κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση (εργασία εντός 12μηνου) : Κατεβάστε εδώ

Σημείωση: Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή να έχουν εκδοθεί από την εφαρμογή gov.gr.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ (ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές) και τα σχετικά δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο

στα γραφεία (ισόγειο) του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» Γούναρη 76, Πάτρα κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από την Πέμπτη 01/06/2023 έως και την Πέμπτη 08/06/2023 και ώρα 14:00.