Ανακοίνωση για αποτελέσματα αιτήσεων μέσω μοριοδότησης στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Ανακοίνωση για αποτελέσματα αιτήσεων μέσω μοριοδότησης στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

 

logotypo eggrafa

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Λαμβάνοντας υπόψη τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ενημερώνεστε ότι τα αποτελέσματα επιτυχόντων μοριοδότησης στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς θα αναρτηθούν και θα δίνονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που συνοδεύει την αίτηση (σε περίπτωση έλλειψης αριθμού πρωτοκόλλου τα αποτελέσματα θα δίδονται με ταυτότητα του ενδιαφερόμενου γονέα) και όχι με ονοματεπώνυμο όπως ίσχυε παλαιοτέρα.

Σε περίπτωση που δεν έχετε κρατήσει τον αριθμό πρωτοκόλλου που συνοδεύει την αίτηση, παρακαλείσθε όπως φροντίσετε να ενημερωθείτε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που συνοδεύει την αίτησή σας, από τον/την Προϊστάμενο/νη του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού που καταθέσατε την αίτηση, ώστε να είναι πιο εύκολη η ενημέρωσή σας.

     Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν την 1η Αυγούστου 2018 στους κατά τόπους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Η ενημέρωση θα γίνεται και τηλεφωνικά από τον Προϊστάμενο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού που υποβλήθηκε η αίτηση και ώρες από 08:00 έως 14:00 . Επίσης ενημέρωση θα γίνεται και από τα κεντρικά γραφεία του ΚΟΔΗΠ (1ος όροφος, Γούναρη 76, τηλ.: 2610-390971 και ώρες από 08:00 έως 14:00).

                              

Εκ του ΚΟΔΗΠ

Αφήστε μια απάντηση