Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Τετάρτη, 03 21st

Last updateΤρι, 20 Μαρ 2018 11am

Τμήμα Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών

Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί, Παιδικοί Σταθμοί του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Παιδιών που είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν:

 • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 • Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
 • Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
 • Να παρέχουν φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Ειδικότερα οι Παιδικοί Σταθμοί παρέχουν και πλήρη ημερήσια διατροφή στα παιδιά.

Λειτουργία Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών

Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους.

Οι Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους:

 • Το διάστημα των Χριστουγέννων από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 06 Ιανουαρίου,
 • Το διάστημα του Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη έως την Κυριακή του Θωμά,
 • Τις επίσημες αργίες
 •  Όλο το μήνα Αύγουστο

Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει στις 7.00 π.μ. και λήγει στις 15.45 μ.μ.

Πληροφορίες εγγραφής

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους.Εντός του μηνός Ιουλίου συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενουμένων νηπίων, βάση των κριτηρίων που έχει θεσπίσει με την υπ΄αριθμ 89/7-4-2017 απόφασή του. Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης αναρτώνται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς.

Δικαιολογητικά Εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς

 1. Αίτηση, (δίδεται απο απο την υπηρεσία)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 3. Βεβαίωση εργασίας της μητέρας και φωτοτυπία ενσήμων (τελευταίου τριμήνου), προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία,
 4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία τουπαιδιού καθώς και φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτ΄υπου του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, (δίδεται απο απο την υπηρεσία) (Υπεύθυνη δήλωση: doc, pdf)
 6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος οικ. έτους ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος οικ. έτους
 7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμηςπαραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Κριτήρια συμμετοχής

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών εφόσον αυτοεξυπηρετούνται, έως την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο.

Κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά εργαζομένων γονέων με μοριοδότηση.

1. Οικογενειακή κατάσταση
Α) Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις → 30 μόρια

 • Γονείς η παιδιά με αναπηρία σωματική, ή πνευματική με ποσοστό 67%, ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα, που να αποδεικνύονται με βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία και να είναι σε ισχύ, έστω και αν οι μητέρες τους δεν εργάζονται.
 • Παιδιά ορφανά από μητέρα ή πατέρα
 • Παιδιά μονογονεΐκής οικογένειας, όπως αυτή ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις .
 • Παιδιά γονέων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 • Παιδιά φυλακισμένων.
 • Παιδιά ανέργων φοιτητών (Α΄ κύκλου σπουδών).
 • Παιδιά που γονείς ή αδέλφια είναι σε ομάδα απεξάρτησης από ουσίες.

Β) Παιδιά διαζευγμένων γονιών, (όπως αποδεικνύετε από το διαζευκτήριο) → 10 μόρια
     Παιδιά εργαζόμενων γονέων σε διαφορετικές πόλεις .(άνω των 50 χλμ.) → 10 μόρια

Γ) Παιδιά που αδελφάκι φιλοξενείται ήδη στο σταθμό → 20 μόρια εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής

Δ) Αριθμός ανήλικων τέκνων

 • 1   παιδί →   5 μόρια
 • 2 παιδιά → 15 μόρια
 • 3 παιδιά → 30 μόρια
 • 4 παιδιά → 50 μόρια + 10 ανά παιδί

Ε) Δημοτικοί Υπάλληλοι του Δήμου Πατρέων → 10 μόρια

2. Οικογενειακό εισόδημα

 •           0€ –  12.000 €   →  30 Μόρια
 • 12.001 € –  20.000 €   →  20 Μόρια
 • 20.001€ –   30.000 €   →  10 Μόρια
 • 30.001 € –   και άνω    →   5 Μόρια


3. Επιλογή σταθμού
Δικαίωμα δήλωσης (2) δύο σταθμών

 • Η πρώτη επιλογή → 5 μόρια
 • Η δεύτερη επιλογή → 0 μόρια

Στον Η΄ Παιδικό σταθμό τα παιδιά των εργαζομένων στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» → 30 μόρια

Στον ΙΔ΄ Παιδικό σταθμό Ρίου τα παιδιά των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Πατρών → 30 μόρια

Η επιλογή γίνεται με μόρια στο σταθμό α΄ επιλογής.

Η β΄ επιλογή θα εξετάζεται με το ισχύον σύστημα μοριοδότησης, εφόσον προκύψουν κενές θέσεις.
Σε περίπτωση ισοψηφίας στα μόρια, κριτήριο επιλογής είναι α) ο αριθμός των παιδιών και β) το οικογενειακό εισόδημα.

Οικονομική συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή των γονέων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ανά κατηγορία (εισόδημα γονέων). Για οικογένειες οικονομικά ασθενείς, πολύτεκνους ή ποσοστό αναπηρίας μέλους 67% και πάνω κ.λπ. υπάρχει ειδική ρύθμιση.

Οικογενειακό εισόδημα

Α΄ παιδί Β΄ παιδί
Έως 25.000 € Δωρεάν Δωρεάν
25.001 € - 30.000 € 70 € 35 €
30.001€ – 40.000 € 100 € 50 €
40.001 € – 50.000 € 120 € 60 €
50.001 € και άνω 150 € 75 €

Οι δόσεις προκαταβάλλονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με κατάθεση του ποσού σε Τράπεζα, με την οποία συνεργάζεται το Νομικό πρόσωπο της υπηρεσίας μας.
Καταβάλλονται:

 • Μέχρι 15 Οκτωβρίου η πρώτη δόση που αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο- Οκτώβριο
 • Μέχρι 30 Νοεμβρίου η δεύτερη δόση που αφορά τους μήνες Νοέμβριο Δεκέμβριο-Ιανουάριο
 • Μέχρι 30 Ιανουαρίου η τρίτη δόση που αφορά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο
 • Μέχρι 30 Μαρτίου η τέταρτη δόση που αφορά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο
 • Μέχρι 30 Μαΐου η πέμπτη δόση που αφορά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο

Θα ισχύει 10% έκπτωση σε περίπτωση εφ άπαξ καταβολής.
Δύναται να καταβάλλονται τα τροφεία και κάθε μήνα αν αυτό εξυπηρετεί το γονέα.
Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται κανονικά. Μη καταβολή των εισφορών συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.
Σε περίπτωση διαγραφής του νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς, για ειδικά κοινωνικά περιστατικά.
Η κλίμακα της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμοστεί, με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Πολύτεκνοι ή εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα, με εισόδημα μέχρι 50.000,00€ και με την προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα τους ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, απαλλάσσονται.
 • Οι υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου (μόνιμοι, αορίστου χρόνου και ΙΔΟΧ) απαλλάσσονται.
 • Οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Πατρών δικαιούνται έκπτωσης 10%, στον ΙΔ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Πάτρας (Ρίο).
 • Οι Δημοτικοί Υπάλληλοι καταβάλουν τα τροφεία των 40 ευρώ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ